Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek
1. Bevezető Rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF vagy Szerződés) az irányadó az AEY Lab Kft. (székhely: 1118 Budapest, Pecz Samu utca 2/A.; cégjegyzék szám: 01-09-327917; adószám: 26392815-2-43; e-mail: hello@anybody.hu; továbbiakban jelen tájékoztató alkalmazásában: Kereskedő) és a Kereskedő termékét megvásároló ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) közötti jogviszonyra. A Kereskedő székhelye az üzleti tevékenység helye. 1.2. A Kereskedő egyéb táplálékkiegészítő termékek és egyéb kozmetikai termékek kategóriájába tartozó termékek kereskedelmével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság.

A Kereskedő a tulajdonosa a www.anybody.hu címen elérhető weboldalnak (továbbiakban: Weboldal). A Kereskedő a kereskedelmi tevékenységét üzleten kívül végzi, a termékei kizárólag távértékesítés keretében vásárolhatók meg. Az aktuálisan megrendelhető termékek listája és főbb jellemzőik, ide értve a jogszabály alapján kötelezően ismertetésre kerülő jellemzőket és adatokat, elérhetők a Weboldalon. Ahol jelen ÁSZF tájékoztató anyagot említ, azon a Weboldalt is érteni kell.

A Kereskedő az általa forgalmazott termékek jellemzőiről a tájékoztató- és reklámanyagaiban ad tájékoztatást. Magatartási kódex nem áll rendelkezésre. 1.3. A jelen ÁSZF elfogadásával felek megállapodnak abban, hogy a Kereskedő eljuttatja a megvásárolt terméket az Ügyfél részére, az Ügyfél a pedig a vételárat megfizeti. Amennyiben az Ügyfél a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, fogyasztónak minősül. A jelen ÁSZF a Kereskedő és a fogyasztó közötti jogviszonyra irányadó. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a fogyasztónak kötelezően nyújtandó tájékoztató elemeit a jelen ÁSZF tartalmazza. A Felek között a szerződés minden esetben a jelen ÁSZF szerinti tartalommal jön létre. Amennyiben a Kereskedő valamely egyedi nyilatkozata eltér a jelen ÁSZF-től, az egyedi nyilatkozat az irányadó. 1.4. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél a megrendelt terméket átveszi. Amennyiben az Ügyfél a terméket több részletben kapja meg, a szerződés az első csomag átvételével jön létre. Amennyiben az Ügyfél a terméket telefonon rendeli meg, a szerződés a telefonos megrendeléssel létrejön. Ebben az esetben a Kereskedő a termék szállítása előtt megküldi az Ügyfél részére az ÁSZF- ről és a szerződésről szóló tájékoztatót. Az Ügyfél a szerződéstől a termék szállítása előtt elállhat. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan tényről, körülményről, amely a jelen ÁSZF teljesítésében akadályozná, vagy amelyek folytán jelen ÁSZF teljesítésében jogi vagy ténybeli okok miatt korlátozva lenne.


2. Megrendelés, szállítás

2.1. A terméket a Kereskedő akkor küldi el az Ügyfél részére, ha az Ügyfél a jelen ÁSZF-nek megfelelő megrendelést ad le, a Kereskedő által meghatározott módon (postai úton, telefonon, Interneten keresztül). A Kereskedő jogosult a megrendelést visszautasítani, ha a termék nincs készleten, és a rendelkezésre állás időpontja bizonytalan. A Kereskedő megrendelést csak Magyarországról fogad el, a szállítás csak Magyarországon belüli címre irányulhat. A Kereskedő nem vállal felelősséget a megrendelést továbbító szolgáltató vagy adatátviteli csatorna hibáiért.

2.2. Postai úton történő megrendelés kizárólag a Kereskedő által közzétett megrendelőlapon történhet. A megrendelőlap hiánytalan kitöltése és a Kereskedőhöz való eljuttatása esetén tekinthető a megrendelés véglegesnek. Telefonon történő megrendelés kizárólag a Kereskedő által a megrendelés céljára közzétett telefonos elérhetőségen történhet. A Kereskedő rögzíti azokat a telefonbeszélgetéseket, amelyek termék megrendelésére irányulnak. Amennyiben a megrendelés telefonon történik, a megrendelés csak akkor érvényes, ha az Ügyfél a telefonbeszélgetés során egyértelműen megnevezi a megvásárolni kívánt terméket, nyilatkozik a vételár és a megfizetés módjának elfogadásáról, és megerősíti, hogy a megismert feltételekkel a terméket megrendeli. Interneten történő megrendelés kizárólag a Weboldalon, vagy a megrendelésre szolgáló egyéb online felületen történhet, a Kereskedő által meghatározott rendben. A megrendelés során az Ügyfél köteles megadni a kért adatokat, a megrendelés feltétele továbbá a termék megjelölése. A Kereskedő egyes megrendelési módok elérhetőségét átmenetileg korlátozhatja vagy szüneteltetheti.

2.3. A Kereskedő a megrendelést minden esetben visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a szerződési feltételeteket és tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás várható időpontjáról. A megrendelés visszaigazolása e-mailben, vagy postai úton történik.

2.4. Az Ügyfél a megrendelését bármikor visszamondhatja a Kereskedőnek küldött nyilatkozat útján. A megrendelés visszavonásának minősül az is, hogy az Ügyfél a megrendelt termék átvételét megtagadja. Amennyiben az Ügyfél a megrendelést azt követően mondja vissza, hogy a Kereskedő a terméket kiszállításra átadta, vagy az Ügyfél a termék átvételét megtagadja, az Ügyfél köteles a szállítási költség megfizetésére.

2.5. A megrendelés vonatkozhat csomagokra vagy egyedüli termékekre.

2.6. A Kereskedő Magyarországon mintaboltot, értékesítési helyet nem tart fenn. A termékek személyes átvételére nincs lehetőség. A megrendelt terméket a Kereskedő minden esetben postai szolgáltató vagy futárszolgálat útján kézbesíti a megrendelésben megadott címre. A termék átvétele személyesen történik, átvételre az Ügyfél, vagy meghatalmazottja jogosult. Amennyiben az átvétel meghiúsul, a kézbesítést végző szolgáltató erről értesítést hagy az Ügyfélnek, amelyben megjelöli az ismételt kézbesítés módját, várható idejét. Amennyiben az Ügyfél az átvételt megtagadja, a megrendelést töröltnek kell tekinteni. Sikertelen kézbesítés esetén a Kereskedő felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, és kérésre a csomagot ismételten kiszállítja. A szállítási költséget az Ügyfél fizeti, a szállított termék vételárával együtt.

2.7. A szállítási határidő függ a termék rendelkezésre állásától. A várható szállítási idő 2-3 hét. Amennyiben a szállítási idő – a termék átmeneti hiánya miatt – nem látható előre, a Kereskedő az Ügyfelet tájékoztatja. A szállítás minden esetben a raktárkészletből történik, a megrendelések sorrendjében.

2.8 Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére és a hozzá tartozó marketing kommunikációs csatornákra, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő téves árra - ideértve a „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árat is -, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.


3. Fizetés

3.1. A Kereskedő a termék vételárát minden esetben magyar forintban adja meg. A termék vételárát a Kereskedő megjelöli a termékeket bemutató anyagokban. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét. A feltüntetett árak tartalmazzák a szállítási költséget.

3.2. A vételárát az Ügyfél a szállításkor, utánvéttel vagy a PayPal vagy Stripe által üzemeltetett online felületen, elektronikus számla ellenében fizeti meg. Utánvétes fizetés esetén, amennyiben az Ügyfél nem fizeti meg a vételárat, a kézbesítő a termék átadását megtagadja. A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a közzétett vételárból kedvezményt adjon.

3.3. Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a https://anybody.hu webáruház elektronikus fizetési platformját működtető PayPal/ Stripe kezeli.

4. Elállási jog

4.1. Az Ügyfél a Rendelet alapján jogosult arra, hogy a szerződéstől indokolás nélkül elálljon. Az Ügyfél az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén – a terméknek, – több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, – több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, – ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

4.2. Az Ügyfél az elállási jogát a termék átvételét megelőzően is gyakorolhatja.

4.3. Ha az Ügyfél él az elállás jogával, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Kereskedő részére. Az Ügyfél az elállás jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatminta felhasználásával. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kereskedő részére. A Kereskedő minden esetben visszaigazolja a nyilatkozat átvételét.

4.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Kereskedőnek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátuma, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontja az irányadó. A Kereskedő javasolja, hogy az Ügyfél postai küldés esetén a nyilatkozatát legalább ajánlott küldeményként adja postára, hogy ezáltal a feladás ténye és dátuma bizonyítható legyen. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a Rendeletben, és a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint gyakorolta.

4.5. Az Ügyfél elállás esetén köteles a megrendelt terméket bontatlan dobozában, késedelem nélkül visszajuttatni a Kereskedőhöz, de köteles azt legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli. A Kereskedő az utánvéttel vagy portó (címzett fizet) szolgáltatással küldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.

4.6. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kézbesítési költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Kereskedő által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Kereskedő jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Kereskedő a korábbi időpontot veszi figyelembe.

4.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Kereskedő, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. 4.8. Kereskedő a termék jellegéből fakadóan kizárólag bontatlan, érintetlen csomagolásban visszaküldött termék esetén tériíti meg a fent részletezett költségeket. Visszáruként küldött sérült vagy felbontott doboz esetén az elállási és visszatérítési folyamatot Kereskedő azonnali hatállyal terminálja, melyről az Ügyfelet haladéktalanul értesíti.

5. Adatkezelés

5.1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával, a szerződés létrehozásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő a személyes adatokat kezelje. A személyes adatok kezelésére az adatkezelési tájékoztató irányadó. Az adatkezelési tájékoztató a jelen ÁSZF részét képezi a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás, és a hozzájárulás tekintetében. Az adatkezeléssel kapcsolatos főbb információk: – Az adatkezelő személye: Adatkezelő a Kereskedő. – Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy az adatait az Adatkezelőknek megadja. Amennyiben az érintett terméket rendel, az adatkezelés jogalapja a Polgári Törvénykönyv szavatosságra vonatkozó rendelkezése, valamint az adózás rendjéről szóló törvény, és a számvitelről szóló törvény. – Az adatkezelés célja: Az érintett által megrendelt termék szállítása, a számlázás, fizetés, a termékkel kapcsolatos igények érvényesítése. Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az adatkezelés célja az érintett számára reklámozási tevékenység végzése. – Adattovábbítás: A Kereskedő behajtás esetén átadja az adatokat a kintlévőségek kezelését végző személynek, az érintett tájékoztatását követően. Ezen túlmenően adattovábbításra csak akkor kerül sor, ha azt törvény elrendeli, vagy az érintett ahhoz egyértelműen hozzájárul. – Az adatkezelés időtartama: Az érintett bármikor kérheti személyes adatai törlését, kivéve azon adatokat, amelyek kezelésére törvény felhatalmazást ad. Amennyiben az érintett terméket rendel, és fizetést teljesít, a bizonylatok esetén a megőrzési idő a számvitelről szóló törvény alapján nyolc év. – Az érintett jogai: Az érintett jogosult az adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti a tévesen szereplő adatai helyesbítését, vagy adatai törlését. A kérelmet az adatkezelők 25 napon belül teljesítik, vagy tájékoztatják az érintettet a kérelem megtagadásának okáról és jogalapjáról. – Adatfeldolgozás: Az adatkezelők jogosultak harmadik személyt igénybe venni, ezen belül egyes műveletek elvégzésével adatfeldolgozót megbízni, az adatok megfelelő szintű védelmének biztosításával.

6. Jogérvényesítés

6.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Kereskedő tevékenységével kapcsolatos panaszát közölheti a Kereskedővel. Az ügyfélszolgálatot a Kereskedő működteti, az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az Ügyfél a kifogásait ezen elérhetőségeken közölheti. A szóbeli panaszt a Kereskedő azonnal kivizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja.

6.2. A panaszt a Kereskedő a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és ennek eredményéről az Ügyfelet tájékoztatja. A Kereskedő az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni. Ha a panaszt a Kereskedő elutasítja, az elutasítást minden esetben indokolja.

6.3. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Kereskedő öt évig megőrzi.

6.4. Amennyiben a Kereskedő a panaszt nem orvosolja, vagy a Kereskedő és az Ügyfél közötti vita a felek között nem oldódik meg, az Ügyfél az alábbiak szerint érvényesítheti igényét. – Az Ügyfél fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely a panasz elbírálását követően dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. – A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Kereskedő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2131 Fax: +36 1 488 2186 A Kereskedő a Weboldalon közzéteszi az egyes békéltető testületek elérhetőségeit. A Kereskedő köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni. – Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az alábbi linken elérhető oldalon keresztül beadott elektronikus panasz útján: https:// webgate. acceptance. ec. europa. eu/ odr/ main/ event=main.home.show. A weboldalon az Ügyfél regisztráció után kitöltheti kérelmét, majd azt elektronikusan beküldheti. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jár el az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. – Az Ügyfél jogosult arra, hogy fogyasztói jogvitából származó követelését bíróság előtt érvényesítse.

7. Egyéb rendelkezések

A Kereskedő jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Kereskedő a módosítást a Weboldalon közzéteszi, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 15. napon. Amennyiben az ÁSZF módosítása az Ügyfélre hátrányos, a módosítást megelőzően tett megrendelésre a módosítást megelőző ÁSZF az irányadó. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók. Mellékletek: 1.sz. Melléklet Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett: AEY Lab Kft. székhely: 1118 Budapest, Pecz Samu utca 2/A. e-mail: hello@anybody.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/ jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében*: …………………………………………… Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja**: …………………………………………… A fogyasztó(k) ügyfélkódja: …………………………………………… A fogyasztó(k) neve: ………………………… ……………………………………………. A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………… ………………………………………………………….. ………………… …………………………….. Kelt: ………………………………… ………… A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

* Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése ** A megfelelő jelölendő
Jelen ÁSZF hatályos: 2023.06.23.-től