Rossmann Nyereményjáték Szabályzat

AEY Lab Korlátolt Felelősségű Társaság Facebook nyereményjátékának részvételi feltételei

A részvételi feltétételeket az AEY Lab Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1118 Budapest, Pecz Samu utca 2/A., adószám: 26392815-2-43) (a továbbiakban: Szervező) által szervezett Facebook nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.


A Játékos a részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket.


1. A Nyereményjátékra vonatkozó főbb információk
1.1. A Nyereményjáték szervezőjének adatai
Név: AEY Lab Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1118 Budapest, Pecz Samu utca 2/A.
E-mail: hello@anybody.hu
1.2. A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2024. június 25. 10:00. órától 2024. július 9. 23:59 óráig tart.
A nyereményjáték sorsolása: 2024.07.10. 15:00
A nyereményjáték eredményhirdetése: 2024.07.10. 16:00
1.3. A Nyereményjátékban részt vevő személyek köre
A Nyereményjátékban minden olyan személy (a továbbiakban: Játékos) részt vesz, aki Szervező www.anybody.hu által forgalmazott és a Rossmann üzleteiben kapható terméket vásárol a nyereményjáték időtartama alatt és a vásárolt termékről/termékről és blokkról a webáruház Facebook/Instagram/Tiktok oldalán megjelenő poszt alá (https://www.facebook.com/anybodyhu.shop; https://www.instagram.com/anybody.hu; https://www.tiktok.com/@anybody.hu) a vásárolt termékről képet oszt meg facebook kommentben vagy piros emojit kommentel Facebookon/Instagramon/Tiktokon és a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja.
A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.
1.4. Kizárás a Nyereményjátékból
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezőnél dolgozó munkatársak, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A Nyereményjátékból kizárható:

 • aki a Játékszabályzat rendelkezéseit megszegi;
 • aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Nyereményjáték során;
 • azok a Jelentkezések, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

1.5. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele
A nyereményjátékban való részvételhez a játékosnak a következő feltételeket kell teljesítenie:

 • A nyereményjáték időtartama alatt legalább egyszer kommentelnie kell a Szervező Facebook, Instagram, vagy TikTok oldalán megjelenő nyereményjáték posztja alá a megadott feltételek alapján.
 • A nyereményjáték időtartama alatt megoszt egy képet a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/anybodyhu.shop) megjelenő nyereményjáték poszt alatt, amely a megvásárolt terméket vagy a terméket és a vásárlást igazoló blokkot ábrázolja.
 • Ha a játékos bármilyen platformra feltölt egy képet vagy videót a vásárlásról vagy termékről és használja a #anybodyxrossmann-t.

2. A nyeremények
A nyereményjáték során a Szervező 1.000.000 forint összértékű nyereményt sorsol ki.

 1. 2x 250.000 forintot azok között, akik a termékről és a vásárlást igazoló blokkról töltenek fel fényképet Facebook posztunkhoz;
 2. 3x 100.000 forintot azok között, akik a Rossmann üzleteiben lefotózzák a terméket, majd azt a képet töltik fel kommentben Facebook posztunkhoz;
 3. 20x 10.000 forintot azok között, akik kommentelnek egy piros emojit Facebook, Tiktok vagy az Instagram videónk alá.

A nyeremények átruházása más személyre nem lehetséges. A nyeremények kizárólag magyar forintban kerülnek kifizetésre, és készpénz formájában lesznek átadva a nyerteseknek.
3. A nyertesek kiválasztása
A sorsolása nyereményjáték lezárultakor valósul meg.
A Szervező a sorsolás eredményéről a nyerteseket a platformon üzenet vagy megjelölés formájában értesíti és gondoskodik a nyeremény átadásáról.
A Szervező egy alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nyertes Játékosokkal. Ha a nyertes Játékos az értesítéstől számított 30 nap elteltével sem veszi át a nyereményt, illetve saját maga 48 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, akkor azt a Szervező annak tekinti, hogy a nyertes Játékos lemondott nyereményéről, így a nyeremény a következő kisorsoltra száll.
Pótsorsolás: Minden Nyertes mellett 2 Játékost sorsolunk ki, hogyha az adott Nyertes lemondana nyereményéről, azaz nem venné fel a kapcsolatot a Szervezővel 48 órán belül.
A sorsolás eredményének hirdetése az említett platformokon, a nyereményjáték poszt alatt kommentben.
4. Nyereményadó
A nyereményhez kapcsolódó esetleges adó- illetve járulékfizetést a Szervező rendezi.
5. Egyéb rendelkezések
A nyeremények átadásáról a Szervező kép és hanganyag készítésére jogosult, amit utána közzé tehet bármely közösségi média oldalán. 
A Nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez nem kötött, a Nyereményjáték nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak.
A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során.
A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.
A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről a hivatalos Facebook oldalán tájékoztatja a Játékosokat.
A Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
A Szervező jelen szabályzatot a weboldalán (www.anybody.hu) közzéteszi. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi az oldalán, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.
A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért vagy harmadik személyek tevékenységéért.
Jelen játékszabályzat a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

Adatkezelési tájékoztató
Jelen dokumentum tartalmazza a Szervező (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását az általa szervezett Facebook/Instagram/Tiktok Nyereményjátékban résztvevők (a továbbiakban: Érintett) tekintetében a megadott személyes adatoknak a kezelésével kapcsolatban.
Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.
A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama
1. Nyereményjáték lebonyolítása
Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Az Adatkezelő a nyereményjátékot webáruháza Facebook felületén keresztül szervezi. Ezen felületeken kell a kiírásnak megfelelő tevékenységet megvalósítani.
A nyereményjáték lezárását követően az Adatkezelő a kiírási feltételeknek megfelelt személyek esetén Facebook nevüket és email címüket kezeli a célból, hogy közülük a nyertest ki tudja választani.
A Facebook felületének saját adatkezeléséért Adatkezelő nem vállal felelősséget, a posztok tartalmát, kommentek tartalmát nem kezeli.
A nyertes nevét a nyereményjáték oldalán közzétesszük nyilvánosan, poszt formájában.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama
Az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.
2. Panaszügyintézés kezelése keretében kezelt adatok
Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen ügyintézést végzünk, vagy az Ön panaszát kezeljük, az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítjuk.
A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Ön nevét, elérhetőségi adatait (e-mail cím, telefonszám, postai cím) és panaszát kezeljük.
Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő garanciális és panaszügyintézés megvalósítása.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-ban előírt kötelezettségek teljesítése.
Adatkezelés időtartama
A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat a panaszügyintézést követő 3 évig kezeli.
Adatfeldolgozók
Az adatok kezelése során adatfeldolgozókat nem veszünk igénybe.
Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.
1. A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.
2. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.
3. Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
4. Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.
5. Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

6. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7. Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.
8. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.
Adatbiztonság
Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.
Egyéb rendelkezések
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.
Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.


Jelen szabályzat 2024.06.25. napjától érvényes.